รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3นายสุดใจ มอญรัต 034591111 
101บ้านวังใหญ่นางสาวจิตรา ชูมณี 034569008 
102บ้านพุม่วง-พุพงนางสาวยุพิน อินทนิล 019819494 
103บ้านหาดงิ้วนายฐิรวุฒิ ห้าวเจริญ 012565904 
104บ้านพุเตย  019423680 
105อนุบาลไทรโยคนายประภาส มากมีทรัพย์ 034634092 
106บ้านพุองกะนายเกรียงศักดิ์ คงอยู่ 034531452 
107พุทธวิมุติวิทยานายชนะชัย แจ้งสว่าง 034531453 
108บ้านช่องแคบ  034569102 
109บ้านทุ่งก้างย่างนางจันทนา สกุลวัฒนะ 010096534 
110บ้านแก่งประลอมนายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง 012907913 
111ไทรโยคใหญ่นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ 034518962 
112วัดใหม่ดงสักนายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ 017058646 
113บ้านท่าทุ่งนานายนรา เพชรัตน์ 061710554 
114บ้านแก่งจอนายชานนท์ ปานเดชา 034518078 
115บ้านถ้ำดาวดึงส์  061354994 
116บ้านบ้องตี้นายอรัญ ร่วมสุข 034540117 
117ตชด.บ้านบ้องตี้ล่างนางแสงระวี สุขประเสริฐ 034540100 
118บ้านเขาสามชั้นนางกนิษฐา พุ่มไสว 034585025 
119หลุงกังนางบุษบา วงศาโรจน์ 034626076 
120สามัคคีธรรมานุสรณ์นายเจนวิทย์ จงใจ 034531408 
121บ้านหนองขอนนางสกลรัตน์ หมั่นดี 018584741 
122บ้านวังโพธิ์นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ 034591080 
123บ้านลุ่มผึ้ง  034591120 
124บ้านแก่งระเบิด  018575809 
125บ้านเขาช้างนายชัยรัตน์ ศรีรัตนพร   
126บ้านเขาพังนายเริงฤทธิ์ ดีสวาท 034634321 
127บ้านสารวัตรนางไฉไล ศุภมาตร 034565132 
128บ้านวังกระแจะนายอารินทร โพธิ์สวรรค์ 034565022 
129สมาคมไทย-ออสเตรเลียนนายณรงค์ รอดประจง 034531447 
130บ้านท่ามะเดื่อนายคชธร คชพันธ์ 010051338 
131บ้านหินดาดนายชาญชัย การะเกษ 017228904 
132บ้านยางโทนนายอลงกรณ์ แทนออมทอง 034518060 
133บ้านทุ่งเรือโกลนนายปริภัณฑ์ รุณรุทธิ์ 034531450 
134บ้านหนองปลาซิวนายนรากร กาลสุวรรณ 019424835 
135บ้านห้วยกะทะทองนายสุพจน์ สุดจิตต์ 019413788 
136บ้านพุปลูนางธนภร มณีอินทร์ 019410283 
137บ้านท่าตาเสือนายกัณฑ์พัฒน์ เชนยะวนิช 034654234 
138บ้านวังสิงห์นายปัญญา ดีสวาท 019436718 
139บ้านหนองปรือ  034540132 
140วัดปากกิเลนนายมนัส วัฒนแย้ม 071524193 
201บ้านห้วยเสือนายชูศักดิ์ สีสัน 034540156 
202วัดป่าถ้ำภูเตยนายกนก พิลา 034 54015 
203บ้านเกริงกระเวียนายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ 034516177 
204บ้านทุ่งเสือโทนนายมนูญ นิมิตรเกาะ 034519065 
205บ้านเหมืองสองท่อนายสนอง ยอดกุล 097160240 
206อนุบาลทองผาภูมินายสนิท ทรัพย์วารี 034599029 
207วัดปรังกาสีนายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 034531657 
208บ้านจันเดย์  034540160 
209บ้านเสาหงษ์นายประพัศร์ โพธิ์ทอง 034531523 
210บ้านอูล่องนายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง 034599153 
211บ้านหินแหลมนายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ 034516197 
212บ้านเหมืองแร่อีต่อง  034540163 
213บ้านกุยแหย่นายมาโนช พฤฑฒิกุล 018587072 
214บ้านลิ่นถิ่นนายสมัย สุขศรี 034516168 
215บ้านนามกุย  034516202 
216บ้านหนองเจริญนายประเดิม มีล้อม 034518076 
217บ้านดินโสนายโดม แผนสมบูรณ์ 034531150 
218บ้านป่าไม้สะพานลาวนายชำนาญ เลิศวิชัย 034531658 
219บ้านท่ามะเดื่อ  034540168 
220สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศนางพัชรา ดีหล้า 079897803 
221บ้านไร่ป้า  034540169 
222บ้านไร่นายโสภณ เรืองบุญ 034546766 
223บ้านประจำไม้นายภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ 034540167 
224บ้านห้วยเขย่ง  034531353 
225บ้านปากลำปิล็อกนายปฐม แหนกลาง 034540166 
226คุรุสภานายไพฑูรย์ จันทร์โอ 034540170 
227บ้านวังผาตาด  034531127 
228บ้านดงโคร่งนายจตุรงค์ พรพุทธรักษา 034540172 
229วัดหินดาดนายละมูล บูชากุล 034513665 
230บ้านหินดาดนายธีรวุฒิ กวางคีรี 034516411 
301บ้านท่าดินแดงนายนิล โชคสงวนทรัพย์ 034531449 
302บ้านยางขาวนายธานินทร์ อุ่นใจ 034531284 
303บ้านหินตั้ง  034540199 
304บ้านกองม่องทะนายพูน จิตตะเสโน   
306บ้านซองกาเรียนายประเสริฐ ด้วงสงค์ 034540203 
307อนุบาลสังขละบุรีนายนรา สุขวิสิฎฐ์ 034595062 
308วัดวังก์วิเวการามนายศุภากร เมฆขยาย 034595571 
309บ้านห้วยมาลัยนายพีรฉัตร น้อยเคียง 034540201 
310บ้านใหม่พัฒนานายณัฐกิตต์ ทองอ้ม 034540204 
311บ้านห้วยกบ  099160088